trarenfrdeitjakuru
  • 0507 604 78 77
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yönetim Kurulu

Okunma: 1336

Yönetim Kurulu Başkanı: Faysal Oran

Başkan Yardımcısı: Mehmet Fitki

Veznedar: Mehmet Yaşar Bayar

Genel Sekreter: Bahaddin Akboz

Muhassip: Mehmet KESKİN

 

Hesap Numaralarımız

Okunma: 3269

 

KUVEYT TÜRK iban 

TR04 0020 5000 0080 3293 5000 01
 
 
VAKIFLAR BANK iban
 
TR48 3001 5001 5800 7282 8517 13

 

Vakfımız Üye Kaydı

Okunma: 3831

Haliliye Vakfı Üye Kaydı devam etmektedir. Vakfımıza üye olmak için vakıf binamıza gelmeniz gerekmektedir.

Vakfımızın Kurucusu

Okunma: 7656

Mustafa Kılıç (Hoca) kimdir

Haliliye Vakfı Mustafa Kılıç (Hoca) tarafından 1992 Yılında Şanlıurfa’da kuruldu. Mustafa Kılıç (Hoca)  Şanlurfa'ya bağlı bir köyde dünyaya geldi. Şeyh Sinan Efendinin yanında Kuran’ı ve Tecvidi öğrendi.

Küçük yaşta zikir ehli insanların yanına giderek, onların topluluklarına katıldı. Kuvvetli hafızası sayesinde birçok şiir, mersiye ezberledi. 1956 yılında ailece Şanlıurfa’ya taşındı. Bir yıl Halil İbrahim Dergâhı yakınlarında oturdu ve Dergâhtaki zikir günlerine katıldı. İlkokul diploması alarak imamlık sınavlarını kazandı. Ve imam oldu. Daha sonra Risale-i Nurlarla tanıştı. Halen Şanlıurfa’da Risale-i Nur okumakta ve okutmakta. Binlerce talebenin yetişmesine çalışmaktadır.

Vakfımızın Amacı

Okunma: 3298

Vakfın umumî gayesi: ilk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde imkânı olmayan gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan millî kültür ve mânevî değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımı yapmak ve bu konuda gerekenleri temin etmek hususunda  her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

Vakıf Tüzüğü

Okunma: 2591

Yakında eklenecek

 

 

Vakıf Senedi

Okunma: 4328

hal2

 

HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI
VAKIF SENEDİ
BAŞLANGIÇ:
Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:
Madde 1- Vakfın adı Haliliye Kültür ve İlim Vakfı’ (HAKİV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın Merkezi Şanlıurfa İli,Haliliye İlçesinde olup, adresi:Atatürk Mahallesi, 6.Sokak, No:3,D:1,Özgür Apt.’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde, vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla, yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3- Vakfın umumî gayesi:İlk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde imkânı olmayan gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan millî kültür ve mânevî değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımı yapmak ve bu konuda gerekenleri temin etmek hususunda her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 4- a-Vakıf, gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya 5737 sayılı vakıflar kanununun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
b-Vakfımız, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş federasyon konfederasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir.
Vakfımız; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilir, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilir. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmeliğe göre yapılır.Vakıf, bu yetki ve gelirlerini 5737 sayılı Kanunla belirlenen maksatlar dışında kullanamaz.

 

VAKFIN MALVARLIĞI:
Madde 5- Vakfın kuruluşundaki varlığı, vakıf senedinin sonunda kişilerin isimleri hizasında yazılı meblağ olup toplamı 16.000.000 (Onaltımilyon) TL.sıdır. Bu meblağın 13.000.000 (Onüçmilyon) TL.sı gayrimenkuldür. Bunun, 11.250.000 (Onbirmilyonikiyüzelli) TL.sı Şanlıurfa Merkez, Atatürk Mahallesinde bulunan ve tapunun, pafta: 21, ada: 32, parsel: 27’de kayıtlı 269 m² 82 dm² yüzölçümlü avlulu kârgir ev ile yine; Şanlıurfa Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, Köprübaşı, Yenikapı Sokak’ta bulunan ve tapunun pafta: 16, ada: 320, parsel: 18’de kayıtlı 64 m² 03 dm²’lik kârgir evin ¼ hissesi ile 2.000.000 (İkimilyon) TL.sı değerinde demirbaş ve tefriş malzemesi ve nakit olarak da 1.000.000 (Birmilyon) TL.sıdır.Vakfın sermayesine eklenmek üzere yapılacak her türlü bağış ve yatırımlar vakfın malvarlığına dahil olur.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu.

MÜTEVVELİ HEYETİ
Madde 7- Mütevelli Heyet, vakfın en yetkili organıdır.
a) Mütevelli Heyet, iş bu vakıf senedi altında kurucu olarak imzaları bulunan gerçek kişiler ile
sonradan Mütevelli Heyet kararı ile vakfa alınacak yeni üyelerden oluşur.
b) Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir sebeple boşalması halinde, boşalan
üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.
c) Vakfın gayesine ters düşenler veya kendisinden bekleneni yerine getiremeyenler Mütevelli
Heyetinin 2/3 ekseriyetiyle ihraç edilir.
ç) Üç Mütevelli Heyet toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üye, müstafi addedilir.
d) Boşalan üye yerine ve üye sayısının arttırılmasına lüzum görüldüğünde; vakıf gayelerini
benimsemiş ve vakfa maddi ya da manevi katkı ve desteği sağlayacak kişilerden, mütevelli heyet
ekseriyetle yeni üye tespit eder.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 8- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda
gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Seçilen bu kurulları gerektiğinde usulune göre görevden almak; üye sayısını ve görev süresini
belirlemek.
ç) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp
incelemek,yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul
etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip
verilmeyeceğini,verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
ğ) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek ve icap eden her husus hakkında kara almak, izin ve yetkileri vermek.
h) Mütevelli Heyete yeni üye almak, çıkarmak, üye sayısını artırmak ya da eksiltmek.
ı) Vakfın şube, temsilcilik açılmasına, işletilmesine ve kapatılmasına karar vermek,
i) Vakıfla ilgili her türlü iş ve işlemlerin, tavsiyeleri Yönetim Kuruluna bildirmek,
j) Vakfın gayelerinin tahakkuku için mütevelli Heyet yapılacak işin nevi’ne ve yapılacak işe ait icra komiteleri kurmak,
k) Vakfın fesih veya tasfiyesine karar vermek.

 

l) Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 5737 sayılı Kanununun Uygulanmasını Gösterir Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin
oluşması halinde,mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden almak.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
Madde 9- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Ocak ayı içinde toplanır.
b) Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
c) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
ç) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya tebliğata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebliğat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla veya mahalli bir gazetede ilan suretiyle bildirilir.
d) Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya katılanlarla yapılır.
e) Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
f) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının (2/3)üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
Madde 10- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe üç yıllığına seçilecek Beş Asıl, Beş Yedek üyeden oluşur.Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip ve bir Veznedar, ve (2) iki yedek üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine yedek üyelerden biri çağrılır. Çağrılan üyeler ayrılan üyelerin görev süresini tamamlarlar.Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu, iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli Karar Defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Madde 11- Yönetim kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır.
b) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır ve uygular.
c) Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
ç) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d)Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür ve müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği ve benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) Usulüne göre gerekli defterleri tutar, Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
ğ) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
h) Mütevelli Heyeti toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
ı) Mütevelli Heyet toplantılarında döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
i) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
j) Vakıf gayelerinin tahakkuku için yapılacak işin nevi’ne ve yapılacak işe ait icra komiteleri oluşturur.
k) Gayrimenkullerin tasarrufu, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ipotek, istikraz akti,alım ve satım, takas gibi hususlara karar verir.
l) Aynı amaçla kurulan vakıf ve derneklerden devir ve ferağ yoluyla menkul ve gayrı menkuller almak, kiralamak, kiraya vermek, bedelli veya bedelsiz devretmek.
m) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde başka kurum ve kuruluşlara, dernek ve vakıflara üye olunması için karar verir.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 12- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci ve temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir..

DENETİM KURULU’NUN YETKİ VE GÖREVLERİ:
Madde 13- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.Denetim kurulu, mali ve hukuki konularda görevli ve yetkili olmak üzere üç kişiden oluşur Mütevelli Heyetçe üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir/gider cetveli üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerinden oluşan hazırlayacağı raporu, Mütevelli Heyetine sunulur.

HİZMETLERİN KARŞILIĞI:
Madde 14- Vakfın bütün organlarındaki görevler, herhangi bir maddî karşılık alınmaksızın îfâ edilir. Zarurî ikâmet ve yol masraflarının hangi esaslara göre ödeneceği, toplantılar için huzur hakkı verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı her yıl, mütevelli heyetinin ocak ayı içinde yapacağı toplantıda tespit olunur.Kamu görevlilerine hiçbir surette ücret ödenmez.
VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 15- Vakfın Gelirleri aşağıdaki gibidir;
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar ile ölüme bağlı tasarruflar
b) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
ç) Vakıf menkul ve gayrı menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesinden sağlanacak gelirler.
d) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.
e) Gösteri, şenlik, festival, fuar ve kermesler ile her türlü merasim, toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler.
f) Diğer gelirler.
g) Vakıf, uygulama imkanı zor veya iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan, iyi niyetle tevili şüpheli bağışları kabul etmeyebilir. Bu konuda takdir hakkı yönetim kuruluna aittir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 16- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 17- Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi ile bu kanunun uygulanmasını gösterir Tüzüğün 37 inci maddesi hükmü uyarınca; vakfın yıllık gelirlerinin % 20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, % 80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

Madde 18- Vakıf Kurucularının Adı, Soyadı, İkametgâh Ve Vakfa Özgüledikleri Mali
Değerler Aşağıda Gösterilmiştir
S.N ADI SOYADI İKAMETGAH ADRESİ UYRUĞU VAKFA ÖZGÜLEDİKLERİ
MALİ DEĞERLER
01 Mustafa Kılıç Atatürk Mah.Cavsak Sok.26 - Şanlıurfa T.C. 15.000.000 (Onbeşmilyon)TL
02 Bahyeddin Yuvarlak Şehitlik Mah.Rasat Sok.12 - Şanlurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
03 İbrahim Halil Yaşar Osmangazi Mah.7.Sok. 4.Alankaya Apt. D:4 –Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
04 Mahmut Karadaş Kamberiye Mah.Koyuncu Sok.No:8- Şanlurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
05 Mahmut Kaya Şairnabi Mah.1.Vatan Sok.Aydoğdu Apt.D:8 - Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
06 Mehmet Bozkuş Yenişehir Mah.2. Sok.15 – Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
07 Mustafa Çekiç Atatürk Mah.Cavsak Sok.26 - Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
08 Ahmet Sarraoğlu B.Evler Mah.12. Sok.Palmiyen Apt. A Bl, D:12 Ş.Urfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
09 Ömer Çetiner Bahçelievler Mah.Atatürk Bul.K.Ezer Apt.D:8 - Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
10 Hamza Turan Refahiye Mah.A.Karahan Cad.Şanlı Koop.A-1 Blok, - Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL
11 Musa Koyuncu Atatürk Mah.Kehriz Sok.2. Sağlık Apt.D:11 – Şanlıurfa T.C. 100.000 (Yüzbin)TL

 

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19/a:Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, vakfın malvarlığının nereye devredileceğine Mütevelli Hey’et tarafından karar verilir. Vakfın mevcudiyetinin kesinlikle ve hükmen kalmadığı hallerde, amaç ve hizmet konuları ve çalışma amacı vakfımıza yakın olan ve Şanlıurfa’da kurulu bulunan Kardeşler Eğitim Ve Kültür Vakfı’na veya Gaziantep’te kurulu bulunan Anadolu Tevhid Vakfı’na devredilebilir.Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.

 

 

Hakkımızda

Okunma: 4738

 

hal1

Vakıf bir adanıştır. İslam geleneğinde malın ve canın Allâh yoluna adanışının ürünüdür. Vakıf bir sorumluluktur. Her mü'minin, daha ötede her insanın, kendini diğer mü'minden diğer insandan, hatta yaratılmış her şeyden sorumlu hissetmesinin ürünüdür. Vakıf bir sevgidir. Yaradılmışları, yaradanın hatırına kucaklayan bir sevgidir. Vakıf bir hayır yarışıdır. Sevdiklerinden infak yarışıdır. Vakıf bir şükürdür. Rabbin verdiği ömre, nefes alıp vermemize şükürdür. İşte Haliliye Vakfı da bu şükrün mücessemleşmiş önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Sevgi, şefkat ve merhamet duygularının infak olarak tezahür etmesi neticesinde 1992 yılında kuruldu vakfımız.  Haliliye Vakfının kurucusu Mustafa KILIÇ (Hoca)’dır.  Mustafa KILIÇ Hocanın emekleriyle kurulan vakfımızda şu an 100 lerce öğrenci eğitim görmektedir. Haliliye Vakfı, yapmış olduğu etkinliklerle Şanlıurfa’da adını duyurmuş en muhtedir vakıftır.  Hemen her vakfın kuruluşunda temele atılan ilk harç, sevgi, inanç ve  gönül harcıdır. Mustafa KILIÇ (Hoca)  gibi bir gönül erinin yüreğinde tomurcuklanan Haliliye Vakfı çınarı da, o gönüldeki samimiyete Rabbin verdiği bereketle günümüze kadar gelmiş ve tüm dünyaya adını duyurmuştur.

İsmini Haliliye Kültür ve İlim Vakfı olarak tescil ettiren bu yeni vakıf, Üstad  Bediüzzaman Said Nursî ve Onun eseri Risale-İ Nur’u  kendisine gaye maddesi olarak belirlemiştir. Vakıf bugün, ihtiyaç sahiplerine sığınak, gariplere barınak, yetim ve öksüzlere sıcak bir kucak olmuştur. Kurduğu müesseselerle hem yaralı gönüllere merhem olmuş, hem de memleketimizin yetişmiş insan ihtiyacına katkıda bulunmuştur. Haliliye Vakfı âdeta bir hayır dağıtım merkezi durumuna gelmiştir. Doluyor ve boşalıyor. Oraya garip gelen, yüreği bütünleşmiş olarak ayrılıyor. Gözü yaşlı gelen tebessümlerle...

 

Bize Ulaşın

Çağrı Merkezi

0507 604 78 77

0(414) 315 77 65

© 2021 -Haliliye Kültür ve İlim Vakfı Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL