hal2

VAKIF SENEDİ

HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI
VAKIF SENEDİ
BAŞLANGIÇ:
Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, bir vakıf kurulmuştur.
VAKFIN ADI:
Madde 1- Vakfın adı Haliliye Kültür ve İlim Vakfı’ (HAKİV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.
VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın Merkezi Şanlıurfa İli, Merkez İlçesinde olup, adresi: Atatürk Mahallesi, Tatlı Sokak, No: 20, D: 1 (Özgür Apt.)’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde, vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla, yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3- Vakfın umumî gayesi: ilk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde imkânı olmayan gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan millî kültür ve mânevî değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımı yapmak ve bu konuda gerekenleri temin etmek hususunda her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

YENİ MADDE :
VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 4- a-Vakıf, gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan
işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim,
tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya 5737 sayılı vakıflar kanununun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
b-Vakfımız, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş federasyon konfederasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir.
Vakfımız; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilir, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilir. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmeliğe göre yapılır.
Vakıf, bu yetki ve gelirlerini 5737 sayılı Kanunla belirlenen maksatlar dışında kullanamaz.